พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2564
โรงพยาบาลวังเจ้า

นางสาวดรุวรรณ คลังศรี
เภสัชกรชำนาญการ
091-8589845
daruwank48@gmail.com
2,890.00 (สองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เงินบำรุงโรงพยาบาลวังเจ้า