พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต รพ.สต.บ้านลานสอ
รพ.สต.บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ

นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
085-7717704
LS114@outlook.co.th
10,990.00 (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ