พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน
โรงพยาบาลบ้านตาก

นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
095-3144222
jedtinon.non@gmail.com
46,000.00 (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
งบประมาณประจำปี