พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก
รพ.สต.บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง

นายสุพจน์ ต๊ะมูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
065-4459353
liverpoolumphang@hotmail.com
39,980.00 (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เงินบำรุงของสถานบริการ รพ.สต.หนองหลวงเครื่อ