พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สสอ.แม่สอด

นายอภิสิทธิ์ ประหลาดเนตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
086-2051235
aompra57@gmail.com
846,510.00 (แปดแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)
เงินบำรุง