พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลพบพระ

นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล
พยาบาลวิชาชีพ
055-569023 ต่อ 213

438,000.00 (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
งบประมาณประจำปี