พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน รพ.สต.บ้านหนองหลวง ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
รพ.สต.บ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น

นายมนัส คำคีรีกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
096-0524327
109mrmph@gmail.com
4,700.00 (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เงินบำรุงของสถานบริการ