พิมพ์โครงการ
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
โรงพยาบาลอุ้มผาง

นายสมยศ นาเบ้า
นักวิชาการสาธารณสุข
055-561270-2 ต่อ 112
yot_nb@hotmail.com
38,500.00 (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เงินบำรุง