พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ รพ.สต. ในเขตอำเภออุ้มผางจำนวน 6 แห่ง
โรงพยาบาลอุ้มผาง

นายสมยศ นาเบ้า
นักวิชาการสาธารณสุข
055-561270-2 ต่อ 112
yot_nb@hotmail.com
153,750.00 (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เงินประกันสังคมส่วน 50 % ที่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรของโรงพยาบาลอุ้มผาง