พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้ง และซ่อมบำรุง
โรงพยาบาลบ้านตาก

นายเจจินนท์ ต๊ะปินตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
095-3144222
jedtinon.non@gmail.com
52,000.00 (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
งบค่าเสื่อม