พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง
รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม

นายปริมนทร์ ทิอุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
086-5891623
daddymovie@gmail.com
44,000.00 (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ