พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโสน
รพ.สต.บ้านหนองโสน ตำบลย่านรี

นายสุเวทย์ คำปลิว
นักวิชาการสาธารรสุขชำนาญการ
086-4498175
Suwet_5093@hotmail.com
5,190.00 (ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ