พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงราย
รพ.สต.บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร

นายชัยวัฒน์ ปะหะระตา
นักวิชาการสาธารรสุขชำนาญการ
088-2919609
mohtongsil@gmail.com
8,000.00 (แปดพันบาทถ้วน)
เงินรายได้