พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน

นายบุญเทียม ทองคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน
055-508808
thamidang@hotmail.com
27,200.00 (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ