พิมพ์โครงการ
โครงการติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อตอบสนองการให้บริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นายชลอวัฒน์ อินปา
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
055-511024 ต่อ 1037

1,280,000.00 (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
เงินบริจาค