พิมพ์โครงการ
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านมูเซอ
รพ.สต.บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ

นางสาวชลธิชา จอยแปลง
นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดตาก
091-2852535
chonticha_0635@hotmail.com
36,900.00 (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูเซอ